Wat is Logopedie?

Logopedie is een beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs. De logopedist houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Logopedie biedt hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunde communicatiesystemen. 
Voor de onderstaande problematieken kunt u bij Logopedie Jennis terecht.

Articulatiestoornissen

Soms ondervinden kinderen moeilijkheden bij het uitspreken van bepaalde klanken. De meest voorkomende zijn hierbij de r-klank die ontbreekt of de s-klank die foutief wordt geproduceerd (lispelen). Ook andere klanken kunnen voor problemen zorgen. Dit kan een invloed hebben op de spraakverstaanbaarheid en verdere taalontwikkeling. Tijdens een logopedisch onderzoek wordt nagegaan welke klanken moeilijk zijn en of dit aansluit bij de leeftijd van het kind en de normale ontwikkeling.

Taalstoornissen

Taalproblemen kunnen zich voordoen op verschillende aspecten van de taal. Vb. beperkte woordenschat, foutieve zinsbouw of het moeilijk begrijpen van taal. Bij kinderen merkt u dit vaak op doordat het kind weinig woorden kent, spreekt in korte zinnen, werkwoorden foutief vervoegt of de taal van anderen niet goed begrijpt. Tijdens logopedisch onderzoek worden de veschillende taaldomeinen in kaart gebracht om hiermee gericht aan de slag te gaan. Ook voor de vroege taalontwikkeling (-3 jaar) kunnen kinderen bij mij terecht. Dan ga ik samen met de ouders aan de slag om de spraak- en taalontwikkeling te stimuleren aan de hand van ouderbegeleiding